Финансов речник

Марж на печалбата

Дефиниция на думата: (Марж на печалбата)

Маржът на печалбата на една компания представлява тази част от приходите на една компания, които тя задържа като печалба. Маржът на печалбата е един от най-важните индикатори, използвани от инвеститорите за оценка на един бизнес, защото именно той отразява дали той генерира средства, или не и колко точно печеливш е той в сравнение с реализираните си оперативни приходи.

Формула за марж на печалбата

Маржът на печалбата се калкулира по следния начин:
марж на печалбата = (печалба / приходи) х 100%

Пример за марж на печалбата

Да приемем, че компания за производство на автомобили декларира годишни приходи от 50 млрд. евро и печалба от 5 млрд. евро. Тогава маржът на печалбата ѝ ще е равен на 10%, което означава, че на всяко едно евро реализиран продажби, автомобилната компания, след като изплати всички дължими данъци, възнаграждения, осигуровки, пенсионни и здравни вноски, амортизации и други плащания, задържа 10% от средствата като чиста печалба. Когато маржът на печалбата е калкулиран, след като компанията е начислила всички останали плащания, става въпрос за нетен марж на печалбата.

Тъй като маржът на печалбата е много важен индикатор за инвеститорите, обикновено самите компании го калкулират и декларират в своите финансови отчети за съответното тримесечие или година. Маржът на печалбата позволява не просто да се види доколко бизнес моделът на една фирма е успешен, но и лесно да се сравни представянето както на компании от една и съща индустрия, така и на отделни бизнеси, опериращи в различни отрасли на икономиката.