Финансов речник

Инвенторен кредит

Дефиниция на думата: (Инвенторен кредит)

Инвенторният кредит, наричан още инвенторно финансиране, представлява форма на кредитиране, при която една организация обезпечава задълженията си със свои активи. Много често компаниите изтеглят инвенторен кредит, за да придобият самите материални активи, които използват като обезпечение.

Пример за подобно действие би била компания, която иска да закупи суровини, използвани в нейното производство, но не разполага с ликвидни средства, за да го направи. Затова тя се обръща към банка за кредитиране, като самите активи служат като обезпечение по заема.

Обикновено инвенторните кредити са краткосрочни (т.е. със срок от до около една година) и представляват револвиращи кредитни линии. Това е така, защото компаниите често регулярно купуват съответните продукти, служещи за обезпечение по заема. Чрез инвенторните кредити те си осигуряват възможността да се разплащат скоростно с доставчиците на тези суровини и по този начин реномето на самия бизнес, заемащ средства, не страда заради просрочени плащания.
Все пак инвенторните кредити не са съвсем безрискови от гледна точка на банките. Това е така, защото ако една компания изпитва затруднения да пласира конкретен ресурс на пазара е възможно и самата банка, която отпуска финансирането и която не е експерт в пазарната ниша, също да не е способна да го направи. В този ред на мисли, обезпечението по заема е предпоставка за по-ниска лихва, отколкото ако кредитополучателят не предоставяше никакво обезпечение, но инвенториите не са най-сигурните гаранции по кредитите.

Реален пример за инвенторен кредит

В момента производителите на шистов петрол в САЩ са едни от играчите на пазара, които получават инвенторни кредити, защото много други форми на финансиране за тях са затворени. Техните задължения са обезпечени чрез петрола, който добиват. Така компаниите от този отрасъл, който се разви най-бурно през последните години именно в САЩ, могат да договорят относително по-благоприятни условия (т.е. лихвен процент) по задълженията си, защото ако не могат да ги обслужват финансовите институции просто ще получат добития от тях петрол.