Финансов речник

Абсолютно Конкурентно Предимство

Дефиниция на думата: (Абсолютно Конкурентно Предимство)

Концепцията за абсолютното конкурентно предимство е създадена и популяризирана в най-голяма степен от шотландският икономист Адам Смит. Според него абсолютно конкурентно предимство означава, че един индивид или компания е способен да произвежда стоки и услуги при по-ниски абсолютни разходи на единица (представени като по-голямо количество за еднакво количество време например или като същото количество, но с по-ниски производствени разходи) продукция от друг икономически агент или бизнес. 


Според тази теория международната търговия има смисъл единствено, ако едната държава има абсолютно конкурентно предимство в производството на една стока, а нейният търговски партньор – в това на друга. Ето как изглежда търговията в този случай:

Хипотетичните страна А и Б произвеждат две стоки – жито и месо, като имат нужда от 4 единици от всяко, за да може населението в тях да оцелее. Страна А може да произвежда 12 единици жито и 6 ед. месо, а Б – 12 единици месо и 6 жито. Ако трудът се разпредели между двете, но те не търгуват една с друга, всяка от тях ще произвежда по 4 единици от всяко. Но ако всяка се специализира в стоката, в която има абсолютно конкурентно предимство и двете търгуват, то А ще произвежда 12 единици жито, а Б – 12 единици месо. В този случай благосъстоянието между двете ще е с 50% по-голямо от варианта, при който липсваха търговски отношения между тях, тъй като в първия сценарий общото производство в хипотетичния свят възлизаше на едва 8 единици жито и 8 единици месо.
Теорията за абсолютното конкурентно предимство е развита и подобрена от последователите за Адам Смит, най-вече от Дейвид Рикардо, който създава концепцията за сравнителното конкурентно предимство.