Финансов речник

Фонд за гарантиране на влоговете в банките

Дефиниция на думата: (Фонд за гарантиране на влоговете в банките)

Фондът за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) е юридическо лице, основано през 1999 г., чиято основна роля, дефинирана на сайта на юридическото лице, е „поддържане стабилността на банковата система и доверието на обществеността в нея.“ В изпълнението на тези си функции, фондът определя каква е сумата, която банките в страната, участващи в системата за гарантиране на влоговете, изплащат всяка година, влага средствата си в различни финансови инструменти, така че да постига чрез тях определена доходност и изплаща законово гарантираните суми по влоговете на депозантите. Към есента на 2019 г. повечето банки в страната са част от системата за гарантиране на депозитите, като техният брой е общо 21. Няколко клона на международни банки, които оперират на българския пазар, членуват в глобални системи за гарантиране на влоговете и не са част от Фонда за гарантиране на влоговете в банките.

Към същия период размерът на влоговете, които се възстановяват в случай на банков фалит, е 196 хил. лв., като при тяхната калкулация се сумират всички депозити на едно лице, включително и тези, при които то е само един от вложителите. Ако обаче влогът е в полза на трето лице, гарантираната сума се изплаща на него.

Според сайта на Фонда за гарантиране на депозитите в банките, организацията използва много ограничено инвестиционно портфолио, свеждащо се само до държавни ценни книжа, при това в тях са инвестирани едва 10,4 млн. лв. от общите активи на фонда, които възлизат на 225,25 млн. лв. към август 2019 г. Останалата сума фондът държи на депозит в Българската народна банка.