Финансов речник

Ден на първо предупреждение

Дефиниция на думата: (Ден на първо предупреждение)

Денят за първо предупреждение е денят, след който от инвеститор, който е закупил фючърсен договор, може да се изисква да достави физически базовата стока по договора. Денят за първо предупреждение варира според договорите, освен това зависи от борсовите правила. Повечето инвеститори затварят позиции преди деня за първо предупреждение, защото не желаят да притежават физически стоки.

Освен деня за първо предупреждение, другите две ключови дати в един фючърсен договор са деня за последно предупреждение, последният ден, в който продавачът може да достави стоките на купувача, както и последният ден за търговия, последният ден, в който може да се търгува даден фючърсен договор.

Хеджърите са физически лица или компании, планиращи да притежават някакъв актив, които искат да контролират риска от промяна в цената. За целта откриват противоположна позиция на фючърсен или опционен пазар, която по-късно закриват чрез офсетна операция. Широко разпространен начин за затваряне на фючърсна позиция и избягване на физическа доставка е изпълнението на рол-форуърд, за да се удължи падежа на договора. Брокерските къщи, които позволяват търгуване с фючърси   с марджин сметки може да изискат от инвеститорите значително да увеличат капитала в своите марджин сметки след деня за първо предупреждение, за да са сигурни, че могат да заплатят доставените стоки.