Финансов речник

Девалвация

Дефиниция на думата: (Девалвация)

Девалвацията на валутата на една страна е умишленото обезценяване на нейната покупателна стойност, най-често спрямо валутата на друга държава или кошница от валути.

Има различни причини, поради които една държава може да прибегне до подобен ход. От една страна, девалвацията може да се използва, ако страната има високо равнище на дълг, деноминиран в нейната валута. В този случай тя ще върне номинално същото количество пари, но тяхната реална покупателна сила ще е доста по-ниска. Друг вариант може да е наличието на високо равнище на външнотърговски дефицит. Тогава страната ще подтикне външните си търговски партньори да купуват повече стоки, произведени в нея, тъй като тяхната относителна цена ще спадне спрямо тези на конкурентите им. Това е причината, поради която често страни като Китай и Япония например манипулират обменния курс на валутите си на глобалните форекс пазари.

Важно е да се знае, че девалвацията на валутата често се отразява силно негативно на местната икономика. За стопанските агенти тя води до понижена покупателна способност, а за бизнесите, които разчитат на вносни продукти – до намаляваща конкурентоспособност. Това е така, тъй като реалната цена на суровините, които използват в производството си, се покачва в резултат на действията на политиците.

Девалвацията е различна от обезценяването на една валута, тъй като при първия сценарий понижаването на стойността на паричната единица е следствие от политика на централната банка, често следваща волята на управляващите в съответната държава, докато във втория нейният спад се дължи на външни фактори, които обикновено се свеждат до понижаване на търсенето на парите на международните пазари или в рамките на страната.

Обратното действие на девалвацията е ревалоризация.