Финансов речник

Алтернативна цена

Дефиниция на думата: (Алтернативна цена)

При извършването на действие от страна на икономически агент или при осъществяването на инвестиция на финансовите пазари алтернативната цена е стойността на втората най-добра алтернатива за действие или инвестиране, която не е предпочетена за сметка на избрания ход на действие. В този смисъл, алтернативната цена представлява ползите, които икономическият агент или действащият на финансовите пазари инвеститор е предпочел да пропусне.

Алтернативната цена може да бъде представена чрез следния алгоритъм:

Особено извън сферата на финансите, където често може да липсват количествено измерими параметри при избора на действията, алтернативната цена може да не е лесно оценима. Въпреки това, тя е от стратегическо значение при вземането на управленски, финансови, икономически и дори ежедневни решения. В сферата на финансите, анализът на алтернативната цена стои в основата на всяко премислено решение, независимо дали става въпрос за сравнение между отделни инвестиционни възможности или за финансовото управление на средствата в една компания.

Алтернативната цена извън финансите

Да приемем, че Иван иска да си купи обяд. Той подрежда предпочитанията си по следния начин:

  1. Свинско и салата

  2. Бургер

  3. Пица

Избирайки свинското, алтернативната цена за него е бургерът.

Алтернативната цена и финансовите решения

По отношение на финансите, определянето на алтернативната цена не е толкова абстрактно. Да приемем, че един инвеститор иска да вложи 10 хил. лв. в актив или активи и анализът му на пазарите довежда до следната подредба на потенциалните инвестиции според доходността, която те предлагат в момента:

  1. Корпоративни облигации – 4,8%

  2. Борсово търгуван фонд – 4,5%

  3. 10-годишни държавни ценни книжа – 2%

  4. Банков депозит – 1%

В случая е ясно, че алтернативната цена на това инвеститорът да получи доходност от 4,8% е да загърби получаването на доходност в размер на 4,5% (т.е. 0,3%).

В бизнес управлението обаче тази калкулация не винаги е толкова праволинейна. За компаниите алтернативната цена е от голямо значение, защото мениджмънтът трябва да реши дали да изплаща дивидент през годината, или да използва ливъридж за дълговете си, или да увеличи физическия обем на производството си, или да вложи повече пари за маркетинг например. Именно затова доброто познаване на различните алтернативи е може да бъде разликата между благоразумното управление и погрешните решения за разпределяне на оскъдните ресурси на фирмата.