Финансов речник

Ажио

Дефиниция на думата: (Ажио)

Ажио се използва или исторически се е използвало с няколко различни значения, като много от тях в днешно време са заменени от термина спред. Ето в кои сфери на финансите може да се срещне терминът:

  • Търговия с ценни книжа – ажиото представлява разликата между цената, по която една акция се търгува реално на пазарите, спрямо нейната номинална цена.

  • Банково дело – ажио означава разликата между лихвения процент на кредитите, които финансовите институции отпускат, спрямо лихвения процент по депозитите, който те изплащат;

  • Валутна търговия – ажио исторически е обозначавало разликите между емисионната стойност на две валути и тяхната реална цена една спрямо друга на пазарите. Въпреки че при стоковите пари често е съществувал паритет между отделните валути, в резултат на относително постоянното съотношение на благородните метали в тях, действителната им пазарна стойност се е определяла на практика от тяхното търсене и предлагане. Ажиото в този случай е именно премията, която се е изплащала в резултат на тези изменения на пазарната стойност спрямо емисионната стойност на валутите, представена под формата на количеството благородни метали в нея.

В по-съвременен контекст в сферата на валутната търговия ажио е разликата между цената на определени валутни двойки в рамките на една страна или на международната сцена. Например в натоварен международен курорт е по-вероятно обменната цена на една валутна двойка да е по-висока от обменната ѝ цена в други части на страната. В този случай ажиото обозначава тази разлика.