Финансов речник

Фондова борса

Дефиниция на думата: (Фондова борса)

Фондовите борси са вторични пазари, на които съществуващите притежатели на акции могат да преговарят с потенциални купувачи. Важно е да се знае, че корпорациите, вписани на фондовите борси, не купуват и не продават личните си акции редовно (фирмите могат да участват в обратно изкупуване на акции или да емитират нови акции, но това не са ежедневни операции и често се осъществяват извън рамките на фондовия пазар). Така че когато се закупуват акции на фондовия пазар, те не се закупуват от фирмата, а от някакъв друг съществуващ акционер. Аналогично, когато продаваш своите акции, ти не ги продаваш обратно на фирмата, а по-скоро на някакъв друг инвеститор.

Първите фондови борси се появяват в Европа през 16 и 17 век, главно в пристанищните градове или търговските центрове като Антверпен, Амстердам и Лондон. Тези ранни фондови борси, обаче, са били по-близки по характер до пазарите на облигации, тъй като малобройните фирми не са емитирали акции. Всъщност повечето ранни корпорации са били смятани за полу-обществени организации, тъй като е трябвало да получат специално позволение от правителството си, за да осъществяват дейност.

Появата на съвременните фондови борси дава началото на период на регулации и професионализация, който сега гарантира на купуващите и продаващите акции сигурността, че транзакциите им ще бъдат одобрени на разумни цени и в разумен период от време. Днес в САЩ и в целия свят съществуват много фондови борси, голяма част от които са свързани по електронен път. Това от своя страна означава, че пазарите са по-ефективни и ликвидни.