Финансов речник

Безкасово плащане

Дефиниция на думата: (Безкасово плащане)

Разплащанията в банковата система могат да се извършат касово и безкасово.

Формите на безкасово плащане са четири: директен трансфер, плащане с акредитив, незабавно инкасо и плащане с чек. При първата форма, банката намалява сметката на платеца със съответната сума, като я прехвърля по сметката на получателя. Документът за превод се изготвя от платеца и банката не носи отговорност за некоректно вписани данни.

При втората форма на безкасово плащане – с акредитив – се сключва договор между банката и платеца, като банката има задължението да плати на трето лице, ако то предостави определени документи в определен срок. Преди това, парите не могат да се използват от платеца.

При третата форма – незабавно инкасо – банката е упълномощена от платеца да извърши плащане от сметката му на трето лице, което трябва да представи платежно искане. При това плащане също съществува споразумение между платеца и третото лице, като се дава съгласието на платеца да се изтеглят парите от сметката му.

Четвъртата форма на безкасово плащане е плащането с чек, като чековете се пишат на одобрени от БНБ форми и се изисква платецът да има чекова книжка. Издадените чекове не могат да бъдат за по-голяма сума от остатъка по сметката на платеца. Чекът се представя за осребряване, като това може да се извърши във всяка една банка, а не само в тази, издала чековата книжка.