Финансов речник

Банков мултипликатор

Дефиниция на думата: (Банков мултипликатор)

 

Банковият мултипликатор измерва максималната стойност на кредитите, които една или много банки, опериращи с частични резерви, могат отпуснат от нищото в икономическата система на една държава. Като такъв, той е ориентира за способността на финансовите институции да създават средства от нищото, тъй като при бакирането с частични резерви организациите отпускат голяма част от депозираните в тях средства като кредити и по този начин довеждат до ситуация, в която два отделни икономически агенти – вложителят и кредитополучателят едновременно претендират за собственост върху един и същи актив.

За калкулирането на банковия мултипликатор трябва да са известни размера на депозитите, направени в една банка, минималните резерви, които тя трябва да съхранява по закон, и размерът на заемите, които не се използват от рецепиентите си. Формулата, по която се изчислява банковият мултипликатор, е различна в зависимост от броя на банките във финансовата система и техния размер. Ето някои примери за нея.

  • Максималната кредитна експанзия на единствена банка в икономическата система


Формулата в този случай изглежда по следния начин:


x=d(1-c)/1+k(c-1)


Където d са парите, първоначално депозирани в трезора на банката, c са паричните резерви на банката, k са количеството на отпуснати заеми, които средно остават неизползвани от заемателите във всеки един момент. От банковия мултипликатор е видно в този случай при депозити от 1 млн. лв., изискване за 10% резерви и 20% от депозитите, които не се използват, финансовата институция може да създаде нови депозити за почти 1,1 млн. лв.

  • Максималната кредитна експанзия на много банки

Формулата тук има следния вид:
x=[ ds / 1- (1-k)(1-c) / 1+k(c-1)] -d

Тук ds са вторичните депозити на първата банка, които при c = 0,1, k = 0,2 и първоначален депозит от 1 млн. лв. са равни на 1 219 512 лв. От формулата е видно, че при c = 0,1, d = 1 млн. лв. и k = 0,2 за цялата банкова система, много банки могат да създадат от нищото пари, възлизащи на 9 млн. лв.