Финансов речник

Съотношение „цена към приходи“

Дефиниция на думата: (Съотношение „цена към приходи“)

 

Във финансите съотношението „цена към дивидент“ (обикновено съкращавано като P/E) е един от ключовите измерители за извършване на оценка на действителния потенциал на една компания. При неговото измерване се използва настоящата пазарна стойност на акциите на фирмата, която се съпоставя с размера на печалба му към една акция (той се измерва като общите приходи на компанията се разделят на броя на емитраните от нея акции). Формулата за това изглежда по следния начин:

съотношение цена към приходи = цена на една акция / печалба на една акция

Чрез съотношението „цена към приходи“ може да се съпостави представянето на една компания спрямо пазарната ѝ оценка с начина, по който се представя друга компания както в същия отрасъл, така и извън него. 

Съотношението „цена към приходи“ е изключително полезно, когато инвеститорът се нуждае и от исторически данни, тъй като калкулацията му позволява да се сравни средната стойност за определен период от време назад в миналото. По този начин може да се изведат общи тенденции или да се анализира в каква степен един бизнес е бил засегнат от определени феномени, като пазарните кризи или спукването на балоните например.

Същевременно съотношението „цена към приходи“ е изключително полезен инструмент ако един инвеститор иска да прецени дали цената на акциите на една компания са подценени или надценени. Приема се, че те са надценени, когато съотношението надхвърли 45 пъти, макар че този индикатор до голяма степен може да зависи от пазарната конюнктура и представянето на съответния отрасъл. Затова инвеститорите трябва да следят и по-широк набор от параметри във финансовия свят, най-вече действията на централните банки, които чрез политиките си може всъщност да надуват балон.