Финансов речник

Съотношение „печалба към акция“

Дефиниция на думата: (Съотношение „печалба към акция“)

Съотношението „печалба към акция“ (което обикновено се съкращава като EPS от „earnings per share”) е статистически измерител, използван във финансите, който се използва за измерване на доходността на една компания. То се определя чрез следната формула:

съотношение печалба към акция = печалба / брой на емитираните акции в края на съответния период

От тази формула е видно, че колкото е по-високо съотношението „печалба към акция“, толкова по-доходоносна е една компания и обратното.

Само по себе си, съотношението „печалба към акция“ рядко се използва от инвеститорите като начин за определяне на мястото, в което да вложат средствата си. Причината за това е, че индикаторът изключва дивидентите, които компанията изплаща, като вместо това е съсредоточен просто в това доколко една компания е печеливша. Това обаче все пак е от голямо значение, тъй като е измерител за нейната стабилност.

Освен като индикатор за доходността на един публичен бизнес сам по себе си, съотношението „печалба към акция“ се използва за изчисляването и на други финансови показатели. Един от тях е съотношението „цена към приходи“, който цената на една акция на пазара в момента се разделя на съотношението „печалба към акция“, за да покаже относителната стойност на акциите на една компания. Това вече е значително по-ценен инструмент за инвеститорите, тъй като разкрива в по-голяма степен ползата, която те биха извлекли от влагането на средствата си в акциите на определен бизнес.