Финансов речник

Форуърдно съотношение „цена към приходи“

Дефиниция на думата: (Форуърдно съотношение „цена към приходи“)

Докато съотношението „цена към приходи“ намира приложение в текущата оценка на пазарната стойност на компанията или в анализа на нейната историческа динамика, форуърдното съотношение „цена към приходи“ се използва за оценка на потенциалната бъдещото съотношение на нормата на цената към приходите. В този случай формулата изглежда по следния начин:

форуърдно съотношение цена към приходи = текущата стойност на една акция / прогнозна стойност на приходите за акция 

В случая трябва да се има предвид, че цялото форуърдно съотношение „цена към приходи“ се основава на очакванията на съответния инвеститор, което означава, че то не дава съвършено точна оценка за бъдещото представяне.

Трябва да се има предвид, че ако се очаква нарастване на приходите на една компания, без промяна на количеството на нейните акции, обикновено нейното форуърдно съотношение „цена към приходи“ ще се понижи. Причината за това е, че размерът на знаменателя ще нарасне, докато знаменателят ще остане един и същ с формулата за изчисляване на съотношението „цена към приходи“. Поради този факт, ако форуърдното съотношение „цена към приходи“ e по-ниско от текущото, това означава, че се очаква ръст на приходите на една компания и обратното.

По този начин форуърдното съотношение „цена към приходи“ дава инструмент за сравняването на бъдещото представяне на относителната стойност на една компания спрямо относителната стойност на друга. Като такъв, то позволява на инвеститорите да се ориентират по отношение на бъдещите си инвестиции, тъй като те могат да осъществят добър сравнителен анализ на представянето на две отделни компании.