Финансов речник

Рецесия

Дефиниция на думата: (Рецесия)

Рецесията представлява общо свиване на икономическите дейности, предизвикано най-често от ликвидацията на системни грешки, допуснати от предприемачите, които, от своя страна, са резултат на неправилни сигнали на пазарите (например изкуствено занижен лихвен процент, даващ индикации, че много повече бизнес проекти биха могли да бъдат извършени, отколкото икономиката изобщо има капацитет). Обикновено стопанството изпада в рецесия, след като две последователни тримесечия се наблюдава спад на дейностите, измерени чрез брутния вътрешен продукт. 

Понякога икономистите говорят за рецесия в конкретен отрасъл на стопанството, например за „рецесия в производството“, като и в този случай отново измерителят, позволяващ да се говори за настъпването на такава, е контракция на дейностите за две последователни тримесечия. Все пак една истинска рецесия в икономиката обикновено засяга всички отделни сектори, включително производството, търговията, услугите финансовия отрасъл и заетостта, тъй като те са неразривно свързани. Не е задължително обаче рецесията да се прояви във всички тях едновременно – например Голямата рецесия от 2008 г. започна с фалит на финансова институция – Lehman Brothers, след което кризата обхвана всички останали отрасли.

Рецесията е третият етап на бизнес цикъла. Той започва с експанзия, в който икономиката расте. Днес, макар все пак да се наблюдава естествено повишаване на икономическите дейности, поне част от експанзията се дължи и на изкуствено занижените лихви, най-вече в резултат на политиките на централните банки, което води до предприемачески грешки. Затова именно недействителните стойности на лихвените проценти могат да бъдат посочени като виновници за останалите етапи на бизнес цикъла. Експанзията е последвана от връх, след който настъпват рецесията, депресията, дъното и възстановяването.

Рецесиите, макар и периоди на затруднения за много икономически агенти, са именно процесът, чрез който икономиката се изчиства от направените грешки, т.е. те позволяват неправилно използваните ресурси да се върнат в индустриите, където те са най-нужни. В този смисъл, рецесиите могат да се разглеждат като периоди на оздравяване.