Финансов речник

Гиринг

Дефиниция на думата: (Гиринг)

Гирингът на една компания е съотношението на нейния дълг към емитираните от нея акции. Благодарение на тази норма може да се види в каква степен финансирането на бизнеса идва от неговите акционери и в каква – от заети източници на средства. Съотношението между двете е важно, защото индикира какъв е размерът на неговия ливъридж. Колкото по-голям е размерът на гиринга, толкова по-голям е финансовият ливъридж на една компания.

Формулата, според която се изчислява гирингът, е следната:

гиринг = общ дълг / обща стойност на акциите

Да приемем, че една публична компания иска да открие завод, който струва 15 млн. лв. Тя е емитирала акции на обща стойност 1 млн. лв. Нейният гиринг в този случай е 15, което се приема за висока стойност. Този размер означава, че компанията в много голяма степен разчита на дълг, спрямо нейните възможности да се финансира от своите акционери.

Гирингът е особено важен индикатор, защото се използва за оценка на кредитния рейтинг на една компания. Ако гирингът на един бизнес е твърде висок, потенциалните му кредитори вероятно ще повишат лихвения процент на финансирането, което са склонни да отпуснат, защото клиентът им е по-рисков. Освен това те може да поискат представянето на гаранции, изразяващи се в обезпечаването на дълга чрез активи на дружеството.

Компаниите с висок гиринг често са по-неустойчиви на влияния от външната среда. Такъв пример могат да бъдат шистовите производители, които към 2019 г. започнаха да изпитват финансови затруднения. Причината за това е ниската цена на петрола на международните пазари и високата им задлъжнялост, в резултат на което 33 компании бакрутираха само през тази година. Същевременно банковият сектор понижи кредитния им рейтинг, тъй като те вече са по-рискови клиенти на заеми.